Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot www.energie-check en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door ENERGIE CHECK waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de Molenhoeven 36, 3980 Tessenderlo (hierna genoemd "ENERGIE CHECK"). Deze Algemene Voorwaarden en het privacy beleid is van toepassing op de diensten van ENERGIE CHECK. Door de toegang en het gebruik van deze site verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, worden hier gedefinieerd met hun betekenis.

ENERGIE CHECK, Energie-check.be, geaffilieerde websites waaronder de website waarop u zich momenteel bevindt. ENERGIE CHECK: Het bedrijf ENERGIE CHECK, met maatschappelijke zetel in de

Molenhoeven 36, 3980 Tessenderlo en met ondernemingsnummer BE 0637 700 071. Bezoeker: Eender welke geregistreerde bezoeker of niet-geregistreerde bezoeker van ENERGIE CHECK. Gebruiker: Een geregistreerde bezoeker van ENERGIE CHECK die kan inloggen op het Platform om zijn Account raad te plegen. Gebruikersgegevens: Elke informatie die door de Gebruiker geleverd wordt bij het aanvragen of leveren van een Dienst of Opdracht, alsook elke andere informatie, beeldmaterialen en teksten die door de Gebruiker verstrekt wordt. Dienst: De dienstverlening die door ENERGIE CHECK wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het versturen van opdrachten en het aanbieden van opdrachten.

2. Identiteit en Contact

Vestigingsadres
ENERGIE CHECK
MOLENHOEVEN 36
3980 TESSENDERLO

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
Telefoonnummer: +32 493 30 58 59

E-mailadres: wendy.mondelaers73@outlook.com
Ondernemingsnummer: BE 0637 700 071
BTW-nummer: BE 0637 700 071

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ENERGIE CHECK en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ENERGIE CHECK en gebruikers. Door de toegang en het gebruik van de site van ENERGIE CHECK verklaart de bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden. ENERGIE CHECK houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik informatie te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Door het gebruik van deze site, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

3.2. Indien de via ENERGIE CHECK aangeboden diensten onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.

3.3. De eventuele Algemene Voorwaarden (m.i.v. aankoopvoorwaarden) van gebruikers worden verworpen, tenzij uitdrukkelijk, en schriftelijk, anders werd overeengekomen.

3.4 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ENERGIE CHECK zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

4. Gebruik van de site

4.1. Een gebruiker kan de site van ENERGIE CHECK gebruiken om:

  • Opdrachten en Gebruikersgegevens te consulteren, aan te passen of te verwijderen.
  • Persoonlijke informatie op te vragen.

4.2. Alle informatie die via deze site door ENERGIE CHECK wordt gepubliceerd, kan te allen tijde door ENERGIE CHECK gewijzigd, gecorrigeerd of geactualiseerd worden.

4.3 ENERGIE CHECK behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. ENERGIE CHECK behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om opdrachten, referenties, richtprijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

5. Aansprakelijkheid

5.1 ENERGIE CHECK is niet verantwoordelijk voor keuzes die de bezoeker maakt op basis van informatie die deze vond op deze site. ENERGIE CHECK kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor onenigheden, schade of gevolgschade opgelopen naar aanleiding van een samenwerking die voortvloeit uit het gebruik of diensten van ENERGIE CHECK.

5.2 ENERGIE CHECK is bij enige overeenkomsten tussen andere partners of vakmannen geen partij. ENERGIE CHECK kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van andere om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Vakmannen om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart ENERGIE CHECK jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.3 De Bezoeker kan via verschillende hyperlinks doorverwezen worden naar andere websites. ENERGIE CHECK is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of schade die voortvloeit uit het raadplegen van externe websites.

5.4 ENERGIE CHECK garandeert op geen enkele wijze dat Vakmannen voldoen aan enige wettelijke eisen (m.i.v. vestigingsvereisten en vereisten inzake het uitoefenen van gereglementeerde beroepen). Het is aan de klant om zich naar behoren te informeren aangaande de desbetreffende Vakmannen.

5.5. ENERGIE CHECK garandeert niet dat de klant ononderbroken online zal zijn, maar stelt alles in het werk om bovenmatige downtime te vermijden. Een gebruikelijke downtime wegens updates, stroompannes, onderhoud van de server etc. is uiteraard onvermijdelijk.

5.6. ENERGIE CHECK behoudt zich het recht voor om Accounts van Gebruikers af te sluiten. In voorkomend geval zal ENERGIE CHECK op geen enkel wijze enige vergoeding verschuldigd zijn. Indien een Account van een Gebruiker afgesloten wordt, zal ENERGIE CHECK dienaangaande de reden kenbaar maken. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.

5.7. Betreffende de intellectuele eigendomsrechten van derden wordt verwezen naar de onderstaande bepalingen ter zake.

6. Verplichtingen van de Gebruikers

6.1 De Gebruiker die beslist gebruik te maken van de Diensten van ENERGIE CHECK verbindt zich ertoe om geen misleidende of bewust onjuiste informatie te verstrekken en dat alle Gebruikersgegevens die hij verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd en handelingsbekwaam is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van Opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden, geen inbreuk te maken op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele rechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken), en geen contractuele verbintenissen t.a.v. derden te schenden. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van ENERGIE CHECK niet zal schaden.

6.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn Account gegevens niet door te geven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ENERGIE CHECK.

7. Verplichtingen van de Vakmannen

7.1 Het gebruik van de Gebruiksgegevens die door middel van de site worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en de daarbij horende legitieme interesses. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Voor het gebruik van deze gegevens vraagt ENERGIE CHECK de volledige toestemming om informatie te verzenden via mailchimp aan de desbetreffende klant.

8. Account

8.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van ENERGIE CHECK dient een Account te worden aangemaakt door zich te registreren op ENERGIE CHECK of tijdens het aanmaken van een Opdracht.

8.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer ENERGIE CHECK de aanvraag tot het plaatsen van een Account heeft aanvaard. ENERGIE CHECK is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Opdracht, referentie, richtprijs of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

8.3 Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart ENERGIE CHECK voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

8.4 ENERGIE CHECK is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

9. Intellectuele eigendom

9.1 ENERGIE CHECK is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Bezoekers hebben geen enkel recht op het kopiëren, bewerken, verspreiden & publiceren van elementen van ENERGIE CHECK. Onder die elementen behoren onder andere de teksten, afbeeldingen, database gegevens, formulieren, bladschikking, broncode, objectcodes, data, iconen, merken, handelsnamen, logo's, grafische elementen, slogans en lay-outs.

9.2 De Gebruiker machtigt uitdrukkelijk ENERGIE CHECK om zijn Gebruikersgegevens, teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo's, grafische beelden, grafieken, enz., of enige vorm van gelijk welk kenmerkend teken te reproduceren die doorgegeven wordt via het Platform of bij het invullen van een Opdracht.

9.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste informatie, communicatie of beeldmateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart ENERGIE CHECK volledig van alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op de site, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

10. Uitsluiting

10.1 ENERGIE CHECK behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de site, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:

  • de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
  • Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
  • de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Melding van Inbreuk

11.1 Indien een Bezoeker van mening is dat bepaalde informatie op de site onrechtmatig is kan hij dit aan ENERGIE CHECK melden door middel van de daartoe bestemde contactformulieren. Aan de hand van de door deze Bezoeker op te geven gegevens zal ENERGIE CHECK de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door ENERGIE CHECK gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door ENERGIE CHECK worden verwijderd. Bij het doorgeven van een melding vrijwaart de Bezoeker ENERGIE CHECK voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die ENERGIE CHECK lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

12. Overmacht

12.1 ENERGIE CHECK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van ENERGIE CHECK ontsnapt.

13. Privacy

13.1. De Bezoeker verklaart zich akkoord met het Privacybeleid van ENERGIE CHECK.

14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

14.1 ENERGIE CHECK houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik de Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. De Gebruiker zal via een nieuwsbrief of op een andere geschikte wijze van de ingetreden wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De Gebruiker verbindt zich ertoe van de wijzigingen kennis te nemen zodra deze wijzigingen aan hem medegedeeld worden. Elk gebruik van de site na de kennisgeving van een dergelijke wijziging laat de kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden veronderstellen. ENERGIE CHECK behoudt zich het recht voor de configuratie en de inhoud van de site op elk ogenblik te wijzigen. Voor zover mogelijk dient elke belangrijke wijziging aan de Gebruiker te worden medegedeeld.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de nietigheid en de uitvoering van de overeenkomst, zal beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.